Договір про надання послуг

ДОГОВІР
про надання послуг з доступу до процедур публічних закупівель через авторизований електронний майданчик «ТЕНДЕР-online»

м. Київ                                                                                                            «___»___________20__р.

Приватне підприємство «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ» (далі – Оператор), щоє власником авторизованої за першим, третім, другим та четвертим рівнями акредитації інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний майданчик «ТЕНДЕР-online» (далі – Електронний майданчик), доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за веб-адресою: www.tender-online.com.ua,в особі директора Хмари Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту,з однієї сторони, та _____________________________________________________________________________, в особі ____________________________________, який(а) діє на підставі _______________________ ________________________________(далі – Користувач), з іншої сторони, надалі разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір про надання послуг з доступу до процедури публічних закупівель через авторизований електронний майданчик«ТЕНДЕР-online»шляхом приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України та ч. 4 ст. 179 ГК України (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов Договору в цілому та повністю, у тому числі, до Регламенту авторизованого електронного майданчика«ТЕНДЕР-online»(далі – Регламент), який є його невід’ємною частиною, а Оператор надає Користувачу послугиз доступу до процедур публічних закупівель через веб-сайт Електронного майданчика, який розміщений в мережі Інтернет за веб-адресою www.tender-online.com.ua (далі – Веб-сайт).

1.2. Перелік послуг, що надаються Користувачу Оператором визначаються нормативно-правовими актами у сфері закупівель, у тому числі, але не виключно: Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166, іншими актами у сфері закупівель, та рівнями акредитації Електронного майданчика.

1.3. Загальні умови та порядок надання послуг Користувачу, послуги, що надаються Оператором окремо та безкоштовно замовнику та окремо учаснику, відповідальність Оператора та Користувача, визначаються Регламентом, який розміщений в мережі Інтернет на Веб-сайті.

1.4. Укладаючи цей Договір, Користувач погоджується з повним та безумовним прийняттям його положень.

2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ЗАКУПІВЕЛЬ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

2.1. Будь-яка особа приймає рішення про застосування та/або використання електронної системи закупівель (у т.ч. через Електронний майданчик) як користувача, замовника та/або учасника на власний розсуд та під свою відповідальність.

2.2. Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

2.3. Реєстрація Користувача в електронній системі закупівель на Електронному майданчику здійснюється одним із наступних способів ідентифікації/авторизації за допомогою:

2.3.1 ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від Користувача. Оператор надає рахунок Користувачу для оплати. Користувач здійснює оплату отриманого рахунку з власного розрахункового рахунку з обов’язковим зазначенням реквізитів, вказаних у рахунку. Після перевірки Оператор Електронного майданчика може повернути платіж Користувачу або зарахувати його у вигляді плати за реєстрацію відповідно до умов цього Договору;

2.3.2 ідентифікації через підписання договору між користувачем та Оператором Електронного майданчика.

2.4. Здійснення Користувачем одним із способів, визначених п.2.3. цього Договору ідентифікації/авторизації на Електронному майданчику, є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору. При застосуванні способу ідентифікації/авторизації, передбаченого п.п.2.3.1. цього Договору, ідентифікація/авторизація Користувача, як Замовника, здійснюється Оператором після одночасного направлення таким Користувачем відповідного звернення на електронну адресу Оператора: office@tender-online.com.ua.

2.5. Користувач Електронного майданчика – Замовник, з метою проведення публічної закупівлі, повинен авторизуватись як Замовник. Авторизуючись як Замовник, Користувач підтверджує правомірність застосування ним електронної системи закупівель як Замовник.

2.6. Замовник самостійно та безоплатно через Електронний майданчик оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом, інформацію про закупівлю.

2.7. Користувач, який має намір прийняти участь в оголошеній процедурі закупівлі як постачальник товару (товарів), надавач послуги (послуг) та/або виконавець робіт, повинен авторизуватись як Учасник, одним із способів, зазначених у п.2.3. цього Договору.

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ ОПЕРАТОРА ТА ПЛАТІЖ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ

3.1. Послуги, передбачені цим Договором та законодавством про публічні закупівлі, у тому числі реєстрація, надаються Електронним майданчиком Замовнику безкоштовно.

3.2. У випадку реєстрації в електронній системі закупівель як Замовник у спосіб, зазначений у п.2.3.1. цього Договору, Користувач сплачує платіж у розмірі 0,01 гривні (одна копійка). Після перевірки даний платіж повертається Оператором Замовнику протягом 3 (трьох) банківських днів.

3.3. За реєстрацію в електронній системі закупівель як Учасник Користувач сплачує платіж у розмірі 12,00 гривень (дванадцять гривень). Платіж Користувача за реєстрацію як Учасника зараховується на його баланс та списується Оператором як плата за реєстрацію.

3.4. За подання Учасником тендерної пропозиції, що була розкрита електронною системою закупівель, Оператором з Учасника справляється плата у розмірі:

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень – сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень – двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень – тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень – сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3.5. Послуги Оператора за подання Учасником тендерної пропозиції у розмірі, визначеному п.3.4. цього Договору, сплачуються Учасником на умовах 100% попередньої оплати шляхом списання грошових коштів з балансу Учасника (сервіс автоматизованого робочого місця Учасника, що відображає рух грошових коштів Учасника, що надійшли на рахунок Оператора, як аванс та які можуть бути використані як оплата послуг Оператора) в момент розкриття тендерної пропозиції.

3.6. Подання Учасником тендерної пропозиції та надання Оператором Учаснику такої послуги здійснюються за умови наявності на балансі Учасника грошових коштів у розмірі, не меншому ніж розмір плати, визначений п.3.4. цього Договору.

3.7. Поповнення балансу Учасника здійснюється в наступному порядку:

3.7.1отримання Учасником від Оператора рахунку,що містить індивідуальні реквізити, на суму авансу, визначену Учасником;

3.7.2.оплата отриманого рахунку, що містить індивідуальні реквізити, з обов‘язковим зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу;

3.7.3.зарахування Оператором сплачених грошових коштів на баланс Учасника протягом терміну, визначеному банківською установою.

3.8. Передача Учасником розрахункових документів (рахунку), складених на ім’я Учасника, будь-якій третій особі, покладення Учасником його обов‘язку з оплати послуг Оператора на будь-яку іншу особу, та виконання такого обов‘язку такою особою, – приймається Сторонами як належне виконання Учасником обов‘язку з оплати послуг Оператора (за умови надходження грошових коштів на рахунок Оператора).

3.9. У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій, плата, отримана Оператором за подання такої пропозиції, повертається Учаснику. У такому випадку сплачені Учасником грошові кошти за подання такої тендерної пропозиції повертаються Оператором на баланс Учасника. У разі розкриття тендерної пропозиції, плата, отримана Оператором за її подання, не повертається Учаснику.

3.10. Усі розрахунки Сторін за цим Договором, здійснюються у безготівковій формі.

3.11. Тарифи на послуги за цим Договором можуть змінюватись Оператором в односторонньому порядку.

3.12. Акт прийому-передачі наданих послуг складається Оператором в односторонньому порядку до 10 числа поточного місяця на загальну суму коштів, що списані з балансу Учасника у попередньому місяці, і не підлягають поверненню на його баланс у випадку передбаченим цим Договором.Акт направляється на електронну адресу Користувача, вказану при реєстрації. Користувач зобов’язаний підписати та завірити цей акт і відправити поштовим зв’язком на адресу Оператора. У разі не підписання Акту та не надання вмотивованої відмови від підписанняпротягом 10 календарних днів, з моменту відправлення, Акт вважається підписаним, а послуги надані вчасно та в повному обсязі.

3.13. За офіційним зверненням Учасника за адресою office@tender-online.com.ua, Акт прийому-передачі наданих послуг може бути виготовлений на паперовому носії та направлений Учаснику поштовим зв‘язком, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання звернення.

3.14. До фактично наданих Оператором послуг не відноситься плата за подання Учасником тендерної пропозиції, за якими не вичерпано можливість відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Користувач зобов’язується:

4.1.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом даної оферти, прицьому, впевнитись в тому, що йому зрозумілі всі її умови. Самостійно ознайомитись зРегламентом, який розміщений в мережі Інтернет на Веб-сайті, з усіма додатками до нього.

4.1.2. Дотримуватися вимог Регламенту з усіма додатками до нього та вимог цього Договору.

4.1.3. Здійснювати оплату відповідно до умов цього Договору.

4.1.4. Не передавати логін та пароль доступу до власного особистого профілю(кабінету), забезпечити доступ до нього виключно уповноважених осіб.

4.1.5. В максимально короткі строки, але не більше 3 (трьох) днів самостійно вноситизміни до відомостей, які зазначаються ним при реєстрації.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Вимагати від Оператора дотримання умов даного Договору.

4.2.2. Звертатися до Оператора у разі необхідності за консультаційною татехнічною підтримкою в робочі дні з 08:00 до 18:00 за київським часом.

4.3. Оператор зобов’язується:

4.3.1. Забезпечувати Користувачу можливість здійсненняфункцій, передбачених п. 8 Порядку функціонування електронної системи закупівельта проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого ПостановоюКабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 зі змінами;

4.3.2. Дотримуватися вимог чинного законодавства про публічні закупівлі таположень Регламенту.

4.3.3. Своєчасно повідомляти Користувача про зміни Регламенту з усіма додатками до нього та/абоцього Договору шляхом розмічення на Веб-сайті.

4.3.4. Надавати консультаційну на технічну підтримку Користувачу в робочі дніз 08:00 до 18:00 за київським часом.

4.4. Оператор має право:

4.4.1. Здійснювати повноваження Оператора, встановлені чинним законодавствомпро публічні закупівлі, Регламентом тацим Договором;

4.4.2. Вносити зміни до Регламенту з усіма додатками до нього та/або цього Договору шляхом розміщення на Веб-сайті.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-порталу, невідповідності апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи в електронній системі закупівель.

5.3. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

5.4. У разі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або недостовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов’язані з цим наслідки.

5.5.Оператор не несе відповідальність за невчасне оновлення даних, пов’язане ізнерегулярною роботою веб-портала Уповноваженого органу. Оператор не несе відповідальністьза зміст інформації, наданої Замовником або отриманої з веб-портала Уповноваженого органу.

5.6.Оператор не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бутизаподіяна Користувачу та/або третім особам у разі невиконання або неналежного виконанняКористувачем умов цього Договору та чинного законодавства України під час користуванням Електронного майданчика.

5.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконаннязобов’язань, якщо таке невиконання викликане дією непереборної сили («форс-мажор»)надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До них в т.ч. віднесені масовізаворушення, рішення органів державної влади, стихійні лиха, пожежі, катастрофи, перебої велектроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережіІнтернет, збої систем маршрутизації, тощо.

5.8. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з законодавством України.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти і діє до повного виконання обов’язків Сторонами.

6.2. Дія цього Договору достроково припиняється:

6.2.1за взаємною згодою сторін;

6.2.2за рішенням суду, що набрало чинності;

6.2.3 Оператором у разі невиконання Користувачем своїх зобов’язань за цим Договором;

6.2.4 з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Актуальна редакція Договору та Регламенту знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.

7.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламенту, здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Веб-сайті.

7.3. Ця редакція Договору є чинною як для нових користувачів, так і для користувачів, що уклали такий договір раніше.

7.4. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на веб-сайті Електронного майданчику.

7.5. Передача персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам, у випадках, які не передбаченим законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені пpо свої пpава відповідно до ст. 8 Закону України «Пpо захист персональних даних».

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПП «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ»
Адреса: 01601, м. Київ,
вул. Мечникова, б. 16
п/р 26005053018181
в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842
код за ЄДРПОУ 33508037
ІПН 335080326555
тел.: (044) 337-19-07
електронна адреса:
office@tender-online.com.ua.
Директор _________________ С.М. Хмара